LENR: Mätrapport ute (Report released)

Mätningar på reaktor visar oförklarad energiutveckling och isotopförändringar (English version further down)

Igår tillkännagavs häpnadsväckande resultat från en månadslång mätserie på en så kallad energikatalysator. Rapporten är skriven av forskare från Uppsala universitet, KTH och Bolognas universitet. Den beskriver en värmeutveckling som inte kan förklaras av kemiska reaktioner. Tydliga isotopförändringar i det analyserade bränslet indikerar istället att det rör sig om kärnreaktioner vid låga temperaturer. Det ger vid handen att vi kan stå inför ett nytt sätt att utvinna kärnenergi. Troligen utan joniserande strålning och radioaktivt avfall. Upptäckten skulle på sikt kunna få mycket stor betydelse för världens energiförsörjning.

Den centrala delen av reaktorn är smal och två decimeter lång. Vid försöken kördes reaktorn vid en temperatur upp till ca 1 400 grader Celsius. Netto utvecklades 1 500 kilowattimmar energi som värme. Den avgivna värmeenergin var tre till fyra gånger större än den tillförda elenergin. Detta med ca ett gram bränsle bestående av väteladdat nickel med tillsatser i pulverform.

Elforsk har de senaste åren följt utvecklingen av det som kommit att kallas kärnreaktioner vid låg energi, LENR – Low Energy Nuclear Reactions. Elforsk har bland annat publicerat en kunskapssammanställning om LENR. Elforsk har också medfinansierat de nu aktuella mätningarna och tidigare gjorda mätningar. Även de tidigare mätningarna visade på ett oförklarat energiöverskott.

Om det är möjligt att på ett tryggt sätt åstadkomma och kontrollera de nu indikerade kärnreaktionerna väntar sannolikt på sikt en genomgripande förändring av våra energisystem. Det kan öppna för decentraliserad energitillförsel. El och värme kan då produceras med förhållandevis enkla komponenter. Klimateffektiv energi skulle bli mycket billig.

I dagsläget vet vi inte om allt detta är för fantastiskt för att bli verklighet. Mätresultaten talar för att ett nytt sätt att utvinna kärnenergi kan ha upptäckts. En liten grupp svenska forskare är djupt engagerade i att försöka förstå den bakomliggande fysiken. Sverige har därmed en unik chans att vara med och leda forskningen och utvecklingen inom LENR-området.

Mer kunskap behövs för att förstå och förklara. Låt oss engagera fler forskare i att söka belägga fenomenet och därefter förklara hur det fungerar.

Magnus Olofsson, vd Elforsk

Measurements on LENR reactor reported – energy release and isotopes

Yesterday, astounding results from month-long measurements on a so-called “energy catalyser” were reported. The report, written by researchers from Uppsala University, KTH and the University of Bologna, describes a release of heat that cannot be explained by chemical reactions alone. Isotope changes in the analysed fuel instead indicate that nuclear reactions might have occurred at low temperatures. It implies that we may be facing a new way to extract nuclear energy possibly without ionizing radiation and radioactive waste. The discovery could potentially become very important for the world's energy supply.

The central part of the reactor is a narrow cylinder that is two decimetre long. In the experiments, the reactor operated at temperatures up to about 1 400 degrees Celsius. A net energy release of 1 500 kWh was observed. The thermal energy output was three to four times the electrical energy input. The reactor was filled with 1 gram hydrogen-loaded nickel powder and some additives.

In recent years, Elforsk has followed the development of what has come to be called LENR – Low Energy Nuclear Reactions. Elforsk has published an overview summary of LENR. Elforsk has co-funded the work described in the report in addition to earlier measurements that showed an anomalous excess of energy.

If it is possible to safely operate and control these reactions that are now believed to be nuclear reactions, we may see a fundamental transformation of our energy system. Electricity and heat could then be produced with relatively simple components, facilitating a decentralization of energy supply that could be both inexpensive and part of a solution for global climate change.

More research is needed to understand and explain. Let us engage researchers in trying to validate and then explaining how it works.

Magnus Olofsson, CEO Elforsk – Swedish Electrical Utilities' R & D Company


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies