ELFORSK – behovsstyrd forskning och utveckling

Elforsk AB startade sin verksamhet år 1993 och ägdes av Svensk Energi och Svenska Kraftnät. Det övergripande syftet var att rationalisera forskningen och utvecklingen för bolagets kunder. Verksamheten var organiserad i de sex programområdena Vattenkraft, El- och Värmeproduktion, Kärnkraft, Överföring och Distribution, Användning samt Omvärld och System. Frågor som var gemensamma för flera programområden behandlades företrädesvis inom programområdet Omvärld och System.

Utveckling genom samarbete

I syfte att uppnå en mer systemövergripande och effektivare energiforskningsverksamhet beslöt Elforsk och huvudmännen bakom Svensk Fjärrvärme, Värmeforsk och Svenskt Gastekniskt Center att samordna respektive forskningsverksamhet i ett nytt gemensamt forskningsbolag. För detta ändamål bildades Energiforsk AB.
Mer information om det nya bolaget som startade sin verksamhet 1 januari 2015 finns på:

Magnus Olofsson
vd

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies