Branschens dammsäkerhetsarbete
stöds av omfattande kompetensuppbyggnad,
utveckling och forskning genom Elforsk

Dammsäkerhet

Dammsäkerhet innefattar komplexa frågeställningar relaterade till risker för och konsekvenser av dammolyckor. Den som äger en damm är enligt Miljöbalken skyldig att underhålla den så att det inte uppkommer skada på allmänna eller enskilda intressen. Dammägaren ska följa gällande lagar och förordningar och har det yttersta ansvaret för dammsäkerheten.

”Elforsks dammsäkerhetsprogram” syftar till att långsiktigt stödja kraftindustrins dammsäkerhetspolicy. Arbetet genomförs sedan flera år i samverkan mellan dammägare och Svenska Kraftnät (i rollen som dammsäkerhetsfrämjande myndighet) och med omfattande internationellt utbyte

Enligt kraftindustrins dammsäkerhetspolicy ska dammsäkerhetsarbetet bl.a. ges en förebygganed prägel, bedrivas i samverkan med berörda myndigheter och hållas på en god internationellt nivå. En del i att stödja detta är det gemensamma utvecklingsarbete som bedrivs genom "Elforsks dammsäkerhetsprogram".

Verksamheten bedöms få ytterligare ökad betydelse i och med förändringar och ökade krav från samhället inom dammsäkerhetsområdet som kan komma att bli aktuella som konsekvens av den "Översyn av de statliga insatserna för dammsäkerhet" som nu pågår. Elforsks dammsäkerhetsprogram kan vara ett sätt att i samverkan mellan branschen och myndigheter möta de utvecklingsbehov som översynen pekar på, t.ex. med avseende på insatser för att främja och stödja kunskaps- och kompetensutveckling inom området.

Kontakt

Cristian Andersson
Ansvarig för programområde Vattenkraft
08-677 25 34

 


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies