Varning av allmänheten vid dammbrott - En studie av behov och möjligheter kompletterad version 2011

Rapportnummer:  11:81
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Maria Bartsch och Anna Engström Meyer, Svenska Kraftnät m.fl.
Pris (tryckt rapport, ex. moms):  -
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:

Det övergripande målet har varit att ge vägledning till och verka för att särskild varning av allmänheten kommer till stånd för de stora reglerade älvarna.

Projektet har bestått i att med stöd av Elforskrapport 09:53 genomföra kompletterande detaljstudier avseende funktionalitet och rimlighet av tekniklösningar för valda varningssystem samt en pilotstudie för ett helt vattendrag. En metod för kartläggning av det särskilda varningsbehovet har utvecklats och testats i pilotstudien för att ge en uppskattning om omfattning av varningsbehovet. Vidare har syftet varit att diskutera ansvar och roller vad gäller särskilda varningssystem.

Som ett led i genomförandet av pilotstudien med kartläggning av varningsbehovet i Ljungan definierade styrgruppen kriterier för i vilket område särskilt varningsbehov anses föreligga, den så kallade varningszonen.

Ägare till s.k. LSO 2:4-dammar är skyldiga att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom, samt åtgärder i övrigt, som komplement till kommunens beredskap för att utföra effektiva räddningsinsatser. Då det inte finns någon definierad gräns mellan kommuners och dammägares ansvar för särskild varning av allmänheten löses frågan lämpligen i dialog mellan de olika parterna. Inriktningen bör vara att särskilda varningssystem anordnas av ägaren där så är nödvändigt och rimligt.

Ett varningssystem behöver vara robust mot yttre påverkan såsom avbrott i elförsörjningen, elektromagnetiska pulser, sabotage, m.m. Systemen bör klara ett strömbortfall över flera dygn.  En teoretisk utvärdering av varningssystem för särskild varning vid dammbrott har visat att de bäst lämpade systemen med avseende på särskilt varningsbehov, tillförlitlighet och kostnad är:

  • Inomhusvarning – RDS-mottagare
  • Utomhusvarning i glesbygd - RDS-mottagare med ljudsändare
  • Utomhusvarning i större samhällen - Ljudsändare

Implementering av särskilda varningssystem bör ske vattendragsvis för de stora kraftverksälvarna, som ett led i utvecklingen av samordnad beredskap för dammbrott. En arbetsgång för kartläggning av särskilt varningsbehov längs ett helt vattendrag har utarbetats och använts i den pilotstudie som gjorts för Ljungan. Vidare har förslag på larmkedja för utlösning av särskild varning och mall för varningsmeddelanden utarbetats.

En rekommendation är att de berörda parterna – dammägare, kommuner, länsstyrelser och MSB – samråder på nationell nivå om ansvar och roller avseende varning och alarmering för dammbrott. Med ledning av samrådet och denna rapport rekommenderas att ett projekt för implementering av särskilt varningssystem genomförs i en av de reglerade älvarna med syftet att få till stånd system för varning av allmänheten nedströms dammanläggningar där så är skäligt.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies