Power balance regulation at large amounts of wind power – Frequency control and international experience

Rapportnummer:  13:43
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare: 
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
I varje kraftsystem måste en tillförlitlig kontinuerlig balans mellan produktion och konsumtion upprätthållas. Detta innebär att det måste finnas tillräckligt med reserver för att balansera förändringar i produktion och konsumtion. I ett kraftsystem med större mängder vindkraft kan dessa förändringar öka eftersom vindkraftens produktion är svår att prognostisera. Om vindkraftverken ska delta i effektbalanshållningen med kapacitet att ändra effekten efter konsumtionen måste de köras med mindre effekt än den man maximalt kan få vid en viss vindstyrka. Annars kan man inte reglera upp effekten när konsumtionen ökar. Det skulle då betyda att man spiller vind, som ju likt vattnet för vattenkraften inte kan lagras. Därför bidrar vindkraftverken normalt inte till kraftbalansen i systemet. Detta innebär att det blir nya utmaningar beträffande hur man använder och designar kraftsystemet när mängden vindkraft ökar.
Projektets första del är inriktat på metodutveckling för kontinuerlig drift av ett kraftsystem med stora mängder vindkraft. Den andra delen har riktats mot internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte inom IEA Task XXV "Design och drift av kraftsystem med stora mängder vindkraft".
I den första delen av projektet, har en ny metod för att aktivera frekvensreserver utvecklats. I dagsläget, utan en noggrann metod, innebär osäkerheter som kommer från vindkraft, och elförbrukning att den systemansvarige måste lägga på extra marginaler för att beakta osäkerheten i de använda metoderna. Till skillnad från vad som görs i dag, tar den nya metoden hänsyn till osäkerheten som kommer från lasten och vindkraft för att välja det optimala sättet att aktivera frekvensregleringsreserverna. Som en följd av detta kommer marginalerna som krävs för att skydda systemet mot osäkerheten vara lägre, vilket leder till en mer effektiv användning av systemresurser i kraftsystem med stora mängder vindkraft.
Den andra delen av projektet gäller det internationella samarbetet om integrations-metoder för vindkraft. Arbetet har lett till en bättre förståelse gällande kvalitén på vindkrafts-prognoser, vanligt förekommande vindkrafts-variationer inom timmen samt utveckling av en metod för hur man designar en metod för studier av vindkraftsintegration.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies