Safety Demonstration Plan Guide. A general guide to Safety Demonstration with focus on digital I&C in Nuclear Power Plant modernization and new build projects

Rapportnummer:  13:86
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Marie-Louise Axenborg & Pontus Ryd
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
Denna rapport är en Guide för hur man inom kärnkraftsindustrin planerar och utför demonstration av säkerhet (s.k. Säkerhetsdemonstration) i moderniserings- och nybyggnadsprojekt som innehåller digitala styr- och säkerhetssystem. Guiden har utvecklats i nära samarbete med en expertgrupp med stor gemensam erfarenhet och expertis inom området Säkerhetsdemonstration i flera relevanta projekt. Guiden etablerar tre viktiga syften med att göra Säkerhetsdemonstration. Det första syftet är att övertyga sig själv i projektet och som tillståndshavare att anläggningen är säker under och efter implementeringen av projektet och att dokumentera underlaget för denna slutsats. Det andra syftet är att demonstrera säkerhet, med tillhörande argumentation och bevis för granskare och ansvarig myndighet. Det sista men absolut inte minsta syftet är att minimera licensierings- och ekonomiska risker kopplade till projektet och den övergripande investeringen.
Licensierings- och andra övergripande projektrisker bedöms kunna minskas radikalt genom att tillämpa den här Guidens metodik för säkerhetsdemonstration. Metodikens hörnpelare är stegvis kommunikation med successiv acceptans och godkännande av resultat enligt överenskomna acceptanskriterier mellan projektets intressenter (leverantörer, projektet, granskare, tillståndshavare och myndighet) samt att detta påbörjas tidigt i projektet. För tillståndshavaren och investeraren betyder detta, utöver säkerställd och demonstrerad säkerhet med ökat förtroende från myndighet och allmänhet, även minskade risker för misslyckade investeringar genom mer förutsägbart projektgenomförande både med avseende på kvalitet, tid och pengar.
Guiden föreslår en struktur för hur Säkerhetsdemonstration planeras samt en livscykelmodell med faser och rapporteringssteg som relaterar till ett normalt utvecklingsprojekts faser. Planeringsfasen för en Säkerhetsdemonstration har avgörande betydelse. Genom att genomföra den fasen noggrant och i god tid kan projektets intressenter i förväg komma överens om hur, när och baserat på vad som acceptans och tillstånd uppnås. Erfarenheter från flera moderniserings- och nybyggnadsprojekt, men även från mindre komplexa projekt som innefattar digitala styr- och säkerhetssystem och smarta transmittrar har visat att brist på tidig kommunikation och överenskommelser är en av de största anledningarna till oväntade tids- och kostnadsökningar.
Strukturen som presenteras i Guiden syftar till att vara användbar för projekt av olika storlek och omfattning genom att anpassas till det specifika projektets omfattning. Guiden innehåller ett exempel på ett översiktsdiagram för Säkerhetsdemonstrationens livscykel samt malldokument för vad som ska ingå i en Säkerhetsdemonstrationsplan respektive -rapport. Guiden ger en generell modell för Säkerhetsdemonstration och den tillhandahåller användbara detaljer och referenser för specifika problemställningar inom området digitala styr- och säkerhetssystem.
Guiden har tagits fram på initiativ av Elforsk och projektets styrgrupp som bestod av experter representerande Vattenfall, Fortum, Forsmarks Kraftgrupp (FKA), Oskarshamnsverkets Kraftgrupp (OKG), den svenska strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), den svenska branschorganisationen Svensk Energi och en representant från Elforsk.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies