El från nya och framtida anläggningar 2014

Rapportnummer:  14:40
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Ingrid Nohlgren, Solvie Herstad Svärd, Marcus Jansson, Jennie Rodin
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
"El från nya och kommande anläggningar 2014" ger läsaren en övergripande aktuell och jämförbar bild av elproduktionskostnader för kommersiellt tillgängliga tekniker med en beskrivning och redovisning av de faktorer som påverkar elproduktionskostnaderna. Rapporten beskriver dessutom utvecklingstrenderna för såväl kommersiellt tillgängliga tekniker som för de tekniker som kan bli kommersiella inom en tioårsperiod.
 
Projektet avgränsas till ett antal kraftslag och anläggningsstorlekar. De kommersiella kraftslag som behandlas är kondenskraft (kol- respektive naturgasbaserade), kraftvärme (naturgas, biobränsle respektive avfallsbaserade), kärnkraft, vindkraft, vattenkraft och solkraft. De studerade semikommersiella elproduktionsteknikerna är förgasning (RDF respektive biobränslebaserade) samt en restvärme ORC anläggning. De framtida teknikerna som studerats är vågkraft, CCS teknik tillsammans med kol respektive gaskondens, samt biobränsleförgasning i en kombicykel.
 
Beräkning av elproduktionskostnad för respektive anläggning är gjord utgående från specifika indata per anläggning samt med generella förutsättningar. För kommersiellt tillgängliga tekniker har bästa möjliga tekniska, ekonomiska och miljömässiga data som kan anses representativa för dagens nationella och internationella marknad antagits. Kostnaderna omfattar kompletta anläggningar med allt från bränslehanteringssystem till avgasreningsanläggningar och inkluderar intern infrastruktur, interna el- och värmesystem samt anslutning till el- och fjärrvärmenät vid anläggningens ”grind”. Investeringar utanför anläggningen i exempelvis infrastruktur, el- och fjärrvärmenät inkluderas i regel inte, förutom till viss del för vindkraft. Generellt ingår alla projektspecifika kostnader i den beräknade elproduktionskostnaden.
Vidare har ingen hänsyn tagits till eventuella politiska faktorer, exempelvis förseningar av projekt pga. politiska beslut, överklaganden av miljödomar eller detaljplaneärenden. Detta är givetvis sådant som kan påverka ett projekts tidplan och därmed innebära kostnader. De elproduktionskostnader som redovisas i denna rapport förutsätter alltså att projektet förlöper ”normalt” under byggnation.
Slutligen har förutsättningen i projektet varit att all elproduktion sker enligt dagens elsystem och de förändringar som kan påverka dagens elsystem är på marginalen (dvs. tar inte hänsyn till förändringar på lång sikt i installerad effekt för olika kraftslag). Detta innebär bl.a. att ingen hänsyn har tagits till eventuella kostnader för att installera effekt som kan balansera intermittenta kraftslag som sol- och vindkraft, vilket skulle kunna bli aktuellt i ett framtida elsystem där en större andel av elproduktionen skedde med sol- och vindkraft.
 
Till rapporten hör en applikationen som beräknar elproduktionskostnaden för specificerade anläggningsalternativ enligt annuitetsmetoden med i förväg angivna indata. Beräkningsresultaten presenteras i tabell- och diagramform samt kan tillsammans med tillhörande indatatabell exporteras till Excelformat. Användaren anger vilka av anläggningarna som ska ingå i beräkningarna och kan fritt ändra indata för respektive anläggningsalternativ.
 

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies