Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering - Metodik och erfarenheter

Rapportnummer:  2015:119
Artikelnummer:  Web
Spridning: free
Författare:  Anders Söderström, Magnus Jewert, Finn Midböe, Stina Åstrand
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Tillgänglig
Referat: Dammhaveriberäkningar och översvämningskarteringar har blivit en viktig del av beredskapsplanering för dammhaverier och konsekvensutredningar. I den här rapporten ges en sammanställning av den metodik och arbetsgång som utvecklats genom åren och de erfarenheter detta bygger på. Rapporten visar vilket underlag som behövs i form av anläggningsdata, topografiska och hydrologiska data och vad som bör beaktas vid platsbesök och fotodokumentation av en anläggning när dammhaveriberäkningar ska genomföras. Olika dammtyper gås igenom med avseende på möjliga orsaker till haveri och hur karaktäristiska öppningar i dammkroppen utvecklas vid ett haveri. Vidare diskuteras beräkning av dammhaveriflöden och hur val av beräkningsverktyg utifrån de förutsättningar som finns bör göras. Andra viktiga aspekter vid beräkning av utflöde vid dammhaveri är de hydrologiska förutsättningar som råder och hur utskoven hanteras tillsammans med den magasinsvolym som dammen håller. Metodval för bestämning av dammhaveriflödets utbredning kan göras utifrån hur strömningsförhållandena nedströms i vattendraget ser ut med stigande komplexitet från en rent erfarenhetsbaserad bedömning, med handboksformler eller med volymetrisk routing av dammhaveriflöden till dynamiska beräkningar med en hydraulisk modell. I beräkningar med en hydraulisk modell blir modellens utbredning, terrängdata och kalibreringsunderlaget viktiga begränsningar för resultatet och betydelsen av dessa ingående delar diskuteras i rapporten. Regleringsstrategiers inverkan liksom antaganden för att beskriva dominoeffekter efter ett dammhaveri diskuteras i rapporten. Ett avsnitt i rapporten behandlar utflöde vid dammhaveri i gruvdammar. Resultat från dammhaveriberäkningar presenteras ofta som vattenutbredningsskikt framställda från den beräknade maximala nivån i ett GIS-verktyg eller på kartor i olika skalor. I beredskapsprojekten har egenskaper hos dammhaveriflödet beskrivits i en tabellsammanställning. I ett avslutande kapitel diskuteras erfarenheter från projekt för beredskapsplanering i de olika älvarna. Arbetsgången i projekten från behovsanalys, insamling av underlag, genomförande av platsbesök samt till hur val av orsak till haveri och bestämmande sektion för utflödet av vatten beskrivs. Erfarenheter från konsekvensutredningar och speciella överväganden för dammhaveriberäkningar vid konsekvensklassificeringar diskuteras. Rapporten avslutas med erfarenheter från skadeinventering vid dammhaveri med geografiska informationssystem (GIS).

Beställning av tryckt rapport (OBS! pris exkl. moms):

Genom att fylla i och sända nedanstående kan du enkelt beställa den tryckta publikationen.
Alla uppgifter om beställaren är obligatoriska
Antal:
Företag:
 
Beställarens namn:
 
E-post:
 
Faktureringsadress:
 
Leveransadress:
 
Observera att priserna gäller exklusive moms och frakt. Notera lagertillgänglighet och eventuella villkor för spridning. Om den tryckta rapporten är slut delges ni kostnadsfritt ett elektroniskt exemplar. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med diskonto + 8 procentenheter.
 
Vi använder cookies vid beställning av Elforsks rapporter för att kunna spara uppgifter om beställaren. Syftet är att beställaren, vid nedladdning av fler än en publikation, inte ska behöva fylla i de egna uppgifterna mer än en gång. Informationen lagras i 24 timmar. Mer information om cookies finns på Post och Telestyrelsens hemsida: www.pts.se .

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies