Korrektion av systematiska fel i meteorologiska prognoser - En förstudie av vårflodsprognoser

Rapportnummer:  2015:201
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Peter Berg, Jonas Olsson, Johan Södling
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Tillgänglig
Referat: I denna studie visar vi att meteorologiska säsongsprognoser (för nederbörd och temperatur) kan ge förbättrade prognoser av vårfloden i Vindelälven. Enligt olika statistiska mått ökar träffsäkerheten jämfört med dagens metodik. Förutom förbättrad uppskattning av vårflodens volym går det med någorlunda säkerhet att förutsäga tidpunkten för vårfloden c:a 1 månad i förväg. Dessa resultat visar på prognosernas potential för t.ex. effektiviserad reglering av kraftverksdammar. I Ljusnan gav de meteorologiska säsongsprognoserna dock inget tydligt mervärde, vilket tros bero dels på de mer komplexa hydrologiska processerna i denna region, dels en större osäkerhet i de metoder och modeller som använts. Bakgrunden till studien är att den metodik som idag används vid SMHI för vårflodsprognoser är klimatologisk, d.v.s. den antar att väderutvecklingen under vårflodsperioden blir normal. Med detta antagande kommer prognoserna att bli sämre under år med väder som avviker från det normala (d.v.s. klimatet). Med meteorologiska säsongsprognoser kan emellertid vädret förutsägas, vilket potentiellt kan förbättra vårflodsprognoserna. Tidigare studier har visat att träffsäkerheten i meteorologiska säsongsprognoser är relativt låg, särskilt för nederbörd, och att de har ofta betydande systematiska fel. I detta projekt har vi testat att korrigera de systematiska felen i meteorologiska säsongsprognoser innan vi använder dem för att ta fram vårflodsprognoser genom hydrologiska modeller. Metodiken går ut på att omtolka prognosen i termer av det lokala klimatet i avrinningsområdet och har visat sig effektiv i olika tidigare tillämpningar. Korrigerade historiska prognoser utfärdade 1 januari, 1 mars och 1 maj användes för att prognosera vårfloden (ackumulerat vattenflöde, d.v.s. volym) i Vindelälven och Ljusnan, och resultaten utvärderades mot observerade volymer. I utvärderingen av vårflodsprognoser används normalt en fix tidsperiod under vilken vårfloden beräknas, t.ex. maj-juli. Detta leder dock till en osäkerhet i resultatet ifall vårfloden är väldigt tidig eller väldigt sen. I denna studie har vi också använt ett ”glidande tidsfönster” för att beräkna dels den totala maximala volymen, dels tidpunkten för vårflodens huvudsakliga topp. På detta sätt kan vi särskilja mellan prognosfelets komponenter kopplade till fel i volym respektive fel i tidpunkt. Den utvärderade metodiken kommer att användas tillsammans med ett antal andra angrepp i en för-operationell prototyp för förbättrade vårflodsprognoser som färdigställs vid SMHI under 2015.

Beställning av tryckt rapport (OBS! pris exkl. moms):

Genom att fylla i och sända nedanstående kan du enkelt beställa den tryckta publikationen.
Alla uppgifter om beställaren är obligatoriska
Antal:
Företag:
 
Beställarens namn:
 
E-post:
 
Faktureringsadress:
 
Leveransadress:
 
Observera att priserna gäller exklusive moms och frakt. Notera lagertillgänglighet och eventuella villkor för spridning. Om den tryckta rapporten är slut delges ni kostnadsfritt ett elektroniskt exemplar. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med diskonto + 8 procentenheter.
 
Vi använder cookies vid beställning av Elforsks rapporter för att kunna spara uppgifter om beställaren. Syftet är att beställaren, vid nedladdning av fler än en publikation, inte ska behöva fylla i de egna uppgifterna mer än en gång. Informationen lagras i 24 timmar. Mer information om cookies finns på Post och Telestyrelsens hemsida: www.pts.se .

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies